170901 best baner 200601 market99 baner

  • 150123 baner apis3
  • 150123 baner apis2
  • 150123 baner apis1

200701 banerosandic

210401 petijevic baner

220201 luxtravel baner
 
 
 
 
Vijesti Trebinje

Svečani defile motora u Trebinju

Svečani defile u kome je učestvovao po svemu sudeći rekordan broj motorista prošao je danas u 18 časova ulicama Trebinja.

220611 defile

Defilei su neizostavan dio programa svake motorijade i uvijek izazovu pažnju i divljenje. 

Me­đu­na­rod­ni Mo­to skup koji organizuje Moto klub TNT iz Trebinja  po ocje­ni go­sti­ju, jed­na je od naj­ve­ćih i naj­bo­lje or­ga­ni­zo­va­nih ma­ni­fe­sta­ci­ja ovog ti­pa u Bosni i Hercegovini. Prvi mo­to-skup or­ga­ni­zo­va­n prije 22 go­di­ne u Trebinju bio je vi­še ne­go uspje­šan, a broj mo­to-klu­bo­va i po­sje­ti­la­ca iz ze­mlje i ino­stran­stva ko­ji su grad na Trebišnjici posjećivali iz godine u godinu po­tvr­dio je da ova ma­ni­fe­sta­ci­ja pred­sta­vlja pra­vi tu­ri­stič­ki po­ten­ci­jal u pa­u­zi iz­me­đu broj­nih fe­sti­va­la i ma­ni­fe­sta­ci­ja po ko­ji­ma je naš grad po­znat. Baj­ke­ri mno­go pu­tu­ju obi­la­ze­ći in­te­re­sant­ne de­sti­na­ci­je, a po­seb­no su im pri­vlač­ni mo­to-sku­po­vi sa za­bav­nim pro­gra­mom, iz­le­ti­ma i de­fi­le­om mo­to­ra, ko­ji su spoj od­lič­ne mu­zi­ke, atrak­tiv­nih sadr­ža­ja i opu­šte­nog dru­že­nja lju­di iz či­ta­ve Evro­pe.